Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v nộp đơn xin bảo vệ KLTN lớp 18HCB

14-09-2020 15:19

Thông báo

Các bạn SV lớp 18HCB chuẩn bị bảo vệ KLTN vui lòng nộp đơn xin bảo vệ có chữ ký đồng ý cho bảo vệ của Giảng viên hướng dẫn về văn phòng Khoa CNTT trước 16h ngày 21/9/2020.

Trong trường hợp đổi tên đề tài, sinh viên vui lòng nộp kèm đơn xin đổi tên đề tài có chữ ký của GV hướng dẫn.


Giáo vụ khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 HC-Mau-don-xin-bao-ve-KLTN.doc Document 36 KB

Các tin liên quan