Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi cuối kỳ HK2 2019-2020 các lới 18HCB, 19HCB

08-09-2020 11:54

Sinh viên lớp 18HCB và 19HCB xem lịch thi cuối kỳ HK2 năm học 2019-2020 trong file đính kèm.


GVK CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 LichThi-CK-HK2-1920-HCDH-18HCB.pdf Document 187,51 KB
2 LichThi-CK-HK2-1920-HCDH-19HCB.pdf Document 198,34 KB

Các tin liên quan