Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đổi phòng học lớp Cử nhân tài năng khóa 2018 từ tuần 8/6/2020

05-06-2020 03:11

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Cử nhân Tài năng khóa 2018 về việc các lớp học phần dưới đây sẽ chuyển sang học tại phòng F102 (CDIO) từ tuần 8/6/2020 đến hết học kỳ 2, 2019-2020:

  • Kiến Trúc Máy Tính và Hợp Ngữ - Thứ 7 - Tiết 6-9 - GV: Thầy Phạm Tuấn Sơn
  • Cơ Sở Dữ Liệu - Thứ 4 - Tiết 1-4 - GV : Cô Nguyễn Trần Minh Thư
  • Mạng máy tính - Thứ 3 - Tiết 6-9 - GV : Thầy Đỗ Hoàng Cường.
  • PP Nghiên cứu khoa học - Thứ 2 - Tiết 1-4 - GV : Thầy Vũ Hải Quân.
Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Các tin liên quan