Thông báo hệ chính quy

[CQ] [Cập nhật] Thay đổi phòng học lớp Automata và ngôn ngữ hình thức 17_21 ngày 8/6/2020

05-06-2020 08:39

THÔNG BÁO


Lớp Automata và ngôn ngữ hình thức 17_21 (GV: TS. Nguyễn Thanh Phương) thứ 2 (tiết 1-3) sẽ chuyển sang học phòng E403 vào ngày 8/6/2020.

Lưu ý: Việc đổi phòng chỉ áp dụng vào ngày 8/6/2020. Các tuần còn lại lớp học bình thường tại phòng B37.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan