Thông báo sau đại học

Thông báo điều chỉnh lịch học cao học khoá 28/2018 và khoá 29/2019

08-05-2020 04:12

THÔNG BÁO


Các bạn học viên cao học khoá 28/2018 và khoá 29/2019 xem thông báo điều chỉnh lịch học tại:

    ---

    BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

    Các tin liên quan