Thông báo sau đại học

Thông báo nhận thẻ học viên cao học và thẻ nghiên cứu sinh khóa năm 2019

06-05-2020 04:15

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận thẻ học viên cao học và nghiên cứu sinh, khóa năm 2019, như sau:

  • Nghiên cứu sinh: NCS đến nhận thẻ NCS tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2020 đến 15/5/2020.
  • Học viên cao học: đề nghị học viên cử đại diện lớp đến nhận thẻ học viên tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 06/5/2020 đến 15/5/2020.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan