Thông báo sau đại học

Quy trình nộp hồ sơ bảo vệ luận văn dành cho học viên đã Seminar tại Bộ môn

08-05-2020 10:36

THÔNG BÁO


Từ ngày 11/05 – 15/05/2010các học viên đã Seminar (đợt tháng 3 & tháng 4) và được Bộ môn cho phép bảo vệ, sẽ nộp hồ sơ bảo vệ và nộp 05 quyển luận văn bìa mềm tại Văn phòng Khoa (phòng I. 53). Mặt sau của các quyển luận văn, các anh chị vui lòng ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.

 

Ngày 18/05-22/05/2020: dự kiến các học viên nhận quyết định thành lập hội đồng bảo vệ (sẽ có thông báo cụ thể đến từng học viên).

 

Ngày 25/05-29/05/2020: các học viên bảo vệ luận văn sẽ liên hệ và gặp Giáo viên phản biện.

 

Ngày 1/6-6/6/2020: dự kiến bảo vệ luận văn (sẽ có thông báo cụ thể).


Mẫu đơn các anh chị download tại: https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/06/12/cac-bieu-mau-danh-cho-cao-hoc/


Mong các anh/chị học viên Cao học thực hiện đúng quy trình và thời gian hướng dẫn.

 

Trân trọng,

 

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan