Thông báo sau đại học

Thông báo gia hạn lần 2 thời gian nộp hồ sơ chuyển tự túc của học viên cao học khoá 27/2017

08-05-2020 03:59

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học khoá 27/2017 được gia hạn thời gian nộp hồ sơ chuyển tự túc đến ngày 22/5/2020. 

Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn và nộp tại Phòng đào tạo sau đại học (Phòng B.08). Sau thời hạn này, nếu học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. 

1. Hồ sơ đăng ký gồm có các mẫu sau:

a. Mẫu số 1: học viên không đổi đề tài, không đổi CBHD (File đính kèm)

b. Mẫu số 2: học viên điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD (File đính kèm)

c. Mẫu số 3: học viên chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới và đổi CBHD (File đính kèm)

d. Mẫu số 4: học viên đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ nhưng còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ. (File đính kèm)

2. Học phí chuyển sang hệ tự túc đóng vào thời điểm nộp hồ sơ

a. Học viên không đổi cán bộ hướng dẫn: 2.400.000 đồng

b. Học viên đổi cán bộ hướng dẫn: 5.400.000 đồng

c. Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan