Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v nộp đề cương khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB

21-02-2020 03:39

Thông báo

Theo kế hoạch đã thông báo , sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB sẽ nộp đề cương KLTN cho Bộ môn vào ngày 24/2/2020. Tuy nhiên, do tình hình thực tế, sinh viên đang nghỉ học đến hết tháng 2/2020, do đó đại diện nhóm SV mỗi đề tài sẽ nộp đề cương qua email như sau:

Sinh viên làm KLTN chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm email về địa chỉ: sedept@fit.hcmus.edu.vn 

Sinh viên làm KLTN chuyên ngành Khoa học máy tính email về địa chỉ: lnthanh@fit.hcmus.edu.vn 
với nội dung sau:

  1. Tiêu đề :  [HCĐH][KLTN] Nộp đề cương KLTN cho đề tài [Tên đề tài]
  2. Nội dung: Phải có đầy đủ những nội dung cơ bản bên dưới
  • Họ tên, MSSV của nhóm sinh viên
  • Tên đề tài
  • Giảng viên hướng dẫn.

       3. Đính kèm file pdf đề cương trong email.

Sau khi đi học lại sinh viên sẽ nộp cho Bộ môn đề cương có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.


Giáo vụ KhoaCác tin liên quan