Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo DSSV đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB và thông báo đăng ký làm KLTN

25-11-2019 08:57

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp hệ HCĐH lớp 18HCB)

Các bạn SV hệ HCĐH lớp 18HCB có điểm trung bình từ 6.5 trở lên & nợ tối đa 1 môn (DS đính kèm)  và có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp bằng cách vào trang Web quản lý SV:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=572 và thực hiện việc đăng ký làm KLTN.

Hoặc vào trang Web Khoa và thực hiện như sau:

[He thong Quan lý sinh viên > HCĐH > ĐK Thuc Hien KL] đăng nhập với username là MSSV/password là ngày tháng năm sinh (8 chữ số), sau khi đăng nhập SV phải đổi mật khẩu.  Sau khi đăng nhập vào, SV chỉ được chọn 01 trong 2 chuyên ngành: CNPM hoặc KHMT.

Lưu ý: nếu SV không đăng nhập được vui lòng sử dụng chức năng quên mật khẩu để được tạo mật khẩu mới.

Thời gian đăng ký: từ 8h ngày 25/11/2019 đến 17h ngày 01/12/2019.

SV được hiệu chỉnh nguyện vọng bằng cách nộp đơn tại VPK trước 12h ngày 02/12/2019.

Sau khi Khoa gửi DS đăng ký làm KLTN về Bộ môn, tùy theo BM sẽ xét điều kiện làm KLTN theo BM và thông báo cho SV.

Kết quả xét làm khóa luận và các thông tin về thời gian phát khóa luận sẽ thông báo trên Web Khoa.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DS-DU-DK-LUANVAN18HCB.xls Document 35 KB

Các tin liên quan