Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo DSSV lớp 18HCB đủ điều kiện làm KLTN do Bộ môn duyệt

10-12-2019 04:12

Thông báo

Sinh viên xem danh sách BM duyệt làm KLTN trong file đính kèm. SV đăng ký chuyên ngành KTPM chỉ có 01 sinh viên nên không đủ nhóm làm KLTN, do đó sinh viên vui lòng đăng ký học các môn chuyên đề theo thông báo của phòng Đào tạo.

Các sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính vui lòng liên hệ thầy Lê Ngọc Thành qua email: lnthanh@fit.hcmus.edu.vn để được hướng dẫn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp. Lưu ý mỗi nhóm đề tài sẽ bao gồm tối đa 2 sinh viên do đó sinh viên nên chọn nhóm làm đề tài trước.


Giáo vụ Khoa CNTT


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 18HCB-DS-BM-duyet-KLTN.pdf Document 174,67 KB

Các tin liên quan