Thông báo hệ hoàn chỉnh

Danh sách sinh viên lớp 18HCB đủ đk làm KLTN cập nhật

26-11-2019 03:14

Thông báo

Sinh viên lớp 18HCB xem danh sách đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp cập nhật trong file đính kèm. Các bạn đăng ký chuyên ngành làm khóa luận như đã thông báo.


Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSDU-DK-LUANVAN18HCB-cap-nhat.xls Document 29,5 KB

Các tin liên quan