Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách các lớp đổi phòng từ 19/9/2023 HK1/23-24

18-09-2023 14:51

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp đổi phòng từ 19/9/2023 HK1/23-24:

Lớp Mã Lớp PĐT Mã HP Tên HP GVLT Lịch học Phòng
CQ2021/21 21_21 CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lê Hoàng Thái T3 6-9 LT-NĐH 5.8--> D208
CQ2021/22 21_22 CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên Đinh Điền,
Nguyễn Hồng Bửu Long
T3 1-4 LT-NĐH 5.8-->E201
CQ2021/23 21_23 CSC16001 Đồ họa máy tính Lý Quốc Ngọc T3 1-4 LT-E201--> D209
CQ2023/1 23CTT1 CSC00004 Nhập môn Công nghệ thông tin Đỗ Thị Thanh Hà T3 1-4 LT-F208 --> NĐH 5.8
CQ2023/2 23CTT2 CSC00004 Nhập môn Công nghệ thông tin Đỗ Thị Thanh Hà T3 6-9 LT-F208 --> NĐH 5.8

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan