Thông báo hệ chính quy

[CQ] Cập nhật thời khoá biểu HK1, NH2020-2021

14-09-2020 08:54

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp có cập nhật thời khoá biểu so với thông báo trước đó:

STT Lớp Mã Lớp PĐT Mã HP Tên HP Lịch học
1 CQ2017/21 17_21 CSC14117 Nhập môn lập trình kết nối vạn vật T7(10-12)
2 CQ2017/22 17_22 CSC16106 Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh T7(7-9)
3 CQ2017/31 17_31 CSC13112 Thiết kế giao diện T2(4-6)
4 CQ2017/32 17_32 CSC13003 Kiểm thử phần mềm T3(7-9)


Các bạn vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2021-update.pdf Document 838,15 KB

Các tin liên quan