Thông báo hệ chính quy

[CQ] Điểm khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 bảo vệ tháng 8/2020

17-08-2020 04:57

THÔNG BÁO

Đã có điểm Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 bảo vệ tháng 8/2020 trên Hệ thống quản lý sinh viên.

Các bạn sinh viên đăng nhập Website Khoa để xem điểm, chọn mục : Sinh viên » Xem điểm học phần »  HK2 2019-2020 » Xem kết quả.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan