Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi phòng học lớp PTDL thông minh và PP nghiên cứu khoa học 17_21 ngày 27/6/2020

24-06-2020 09:30

THÔNG BÁO

Lớp Phân tích dữ liệu thông minh 17_21, thứ 7 (tiết 1-3) và lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học thứ 7 (tiết 4-6) sẽ chuyển sang học phòng E402 ngày 27/6/2020.

Lưu ý: Việc đổi phòng chỉ áp dụng ngày 27/6/2020.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan