Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2016, đợt 2 (tháng 7/2020) ngày 29/6/2020

19-06-2020 10:07

THÔNG BÁO
(Về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN của khóa 2016, đợt 2)

Các bạn  sinh viên đã đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/ĐATN đợt 2 và các bạn đợt 1 chưa bảo vệ (bảo vệ tháng 07/2020) sẽ nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN  tại Văn phòng Khoa (phòng I53) cho giáo vụ ngày 29/6/2020.

LƯU Ý:

  • Đơn đăng ký bảo vệ (D36), huỷ bảo vệ (D35) phải điền đầy đủ thông tin, chữ ký của các thành viên trong nhóm và có xác nhận của GVHD (đối với đề tài doanh nghiệp phải có mộc xác nhận của công ty) (đơn download tại link )

  • Giáo vụ sẽ chỉ nhận đơn đã điền đầy đủ thông tin đến 17g ngày 29/6/2020. Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không giải quyết.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan