Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Học máy nâng cao ngày 2/3/2023 và Trí tuệ nhân tạo nâng cao ngày 5/3/2023 HP1 K32/2022

02-03-2023 10:34

THÔNG BÁO

Lớp Học máy nâng cao và Trí tuệ nhân tạo nâng cao - Học phần 1 lớp cao học khóa 32/2022 nghỉ học 1 buổi ngày 2/3 và 5/3/2023 do GV bận công tác. Lịch học bù GV sẽ thông báo sau tại Moodle.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan