Thông báo sau đại học

V/v thực hiện khảo sát các môn mở trong Học phần 2 lớp cao học K32/2022

28-02-2023 09:39

THÔNG BÁO
Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở môn trong Học phần 2 sắp tới, đề nghị các bạn học viên lớp cao học khóa 32/2022 ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin đang học tập tại Khoa CNTT tham gia thực hiện khảo sát các môn mở tại linkhttps://bit.ly/ksmonhocK32-HP2

Các bạn vui lòng thực hiện trước 14g00 ngày 02/03/2023 (thứ 5). Sau thời gian này giáo vụ sẽ tổng hợp khảo sát chuyển đến Trưởng Bộ môn và Ban Chủ nhiệm Khoa để chuẩn bị kế hoạch mở môn cho các bạn.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan