Thông báo hệ chính quy

[CQ-CĐ] Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK2, NH 2022-2023

01-03-2023 09:48

THÔNG BÁO

(v/v Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK2, NH 2022-2023)

     BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên bậc Đại học Chính quy chương trình Chuẩn và Cao đẳng học chung Đại học CQ về việc kiểm tra trên Portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/ kết quả xét duyệt ĐKHP HK2, NH 2022-2023 các lớp tin học được duyệt bởi giáo vụ (sinh viên có kết quả ĐKHP vào lớp là đã được duyệt, các trường hợp không được duyệt giáo vụ đã email thông báo hủy đăng ký của sinh viên).

     Lưu ý:

  • Kết quả kiểm duyệt là kết quả cuối cùng, sinh viên không được duyệt sẽ không được tham gia vào lớp học.
  • Không nhận giải quyết đơn hiệu chỉnh đăng ký học phần (hủy/ đăng ký bổ sung) từ sau thông báo này.
  • Sinh viên xem thông tin lớp học, tài liệu trên Moodle https://courses.fit.hcmus.edu.vn/Nếu danh sách lớp có quyền truy cập trên Moodle khác với kết quả ĐKHP, sinh viên cần báo ngay cho giáo vụ để được cập nhật quyền truy cập vào lớp.
  • Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa, Moodle Khoa để cập nhật thông tin lớp học (nghỉ học, dạy bù, đổi phòng ...)

Mọi thắc mắc sinh viên email bằng email sinh viên đến BP giáo vụ Khoa giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan