Thông báo hệ chính quy

Thông báo lớp Hệ thống thông tin doanh nghiệp - 20_1 nghỉ học ngày 17/9/2022

16-09-2022 10:11

THÔNG BÁO

Lớp Hệ thống thông tin doanh nghiệp - 20_1, lịch học thứ bảy (tiết 1-4) tại cơ sở Linh Trung sẽ nghỉ học ngày 17/9/2022 do GV có việc cá nhân. 

Lưu ý: việc nghỉ học chỉ áp dụng này 17/9/2022, tuần sau đó lớp vẫn học bình thường.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan