Thông báo hệ chính quy

Phòng học lớp Kiến tập nghề nghiệp 19_5, ngày 7/9/2022 (HK1/2022-2023)

05-09-2022 10:39

THÔNG  BÁO

Lớp Kiến tập nghề nghiệp 19_5, lịch học thứ tư (tiết 7-9) sẽ học tai Hội trường nhà I ngày 7/9/2022. Lớp chỉ học ở tuần đầu tiên để giảng viên triển khai nội dung lớp học nên sinh viên đã đăng ký lớp cần tham gia đầy đủ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan