Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách lớp hủy HK1/22-23 do không đủ số lượng mở lớp (cập nhật)

13-09-2022 15:46

THÔNG BÁO
(V/v danh sách lớp hủy học kỳ 1, năm học 2022-2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu như sau: 

STT Lớp Mã Lớp PĐT Mã HP Tên HP Lịch học Số SV
1 19_1 19_1 CSC12106 Tương tác người – máy T2 10-12 0
2 19_21 19_21 CSC14109 Logic mờ và ứng dụng T4 4-6 2
3 19_21 19_21 CSC14112 Sinh trắc học T4 1-3 0
4 19_21 19_21 CSC17103 Khai thác dữ liệu đồ thị T2 7-9 4
5 19_22 19_22 CSC15009 Xử lý tín hiệu số T7 4-6 6
6 19_23 19_23 CSC16002 Phương pháp toán trong phân tích dữ liệu thị giác T3 4-6 3
7 19_23 19_23 CSC16102 Kỹ thuật lập trình xử lý ảnh số và video số T4 7-9 5
8 19_23 19_23 CSC16104 Thị giác Rô-bốt T4 10-12 1
9 19_3 19_3 CSC13006 Quản lý dự án phần mềm T4 7-9 8
10 19_3 19_3 CSC13103 Công nghệ Java cho hệ thống phân tán T2 7-9 4
11 19_4 19_4 CSC11005 Thực tập Mạng máy tính T5 4-6 4
12 19TN 19TN CSC13003 Kiểm thử phần mềm T4 1-3 3
13 20_5 20_5 CSC10009 Hệ thống máy tính T4 1-4 31
1419_319_3CSC13108
Mô hình hóa phần mềm
T4 4-6
9

Lưu ý:
  1. Sinh viên đã đăng ký các lớp lý thuyết trong danh sách lớp hủy cần xem lại lựa chọn đăng ký học phần khác thay thế trong thời gian hiệu chỉnh đăng ký học phần (từ ngày 09/09-10/09/2022). 
  2. Sinh viên cần xem kỹ chương trình đào tạo các loại học phần (bắt buộc chuyên ngành, tốt nghiệp) để đăng ký cho đủ số tín chỉ cần tích lũy.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan