Thông báo hệ chính quy

[CQ] TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK1/22-23

13-09-2022 17:01

THÔNG BÁO
(TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK1/2022-2023)

Các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức HK1/2022-2023 trong file đính kèm.

THỜI GIAN HỌC LÝ THUYẾT: bắt đầu 05/09/2022, kết thúc 25/12/2022 (Khóa 2022 bắt đầu 10/10/2022, kết thúc 08/02/2023). Các lớp khóa 2020, 2021 và 2022 học tại cơ sở Linh Trung; khóa 2019 và lớp CNTN2020 học tại Cơ sở Nguyễn Văn Cừ. 

THỜI GIAN HỌC THỰC HÀNH:
  • Khóa 2019 và CNTN2020 (cơ sở Nguyễn Văn Cừ): 10 tuần, từ ngày 26/09/2022 đến ngày 11/12/2022.             
  • Khóa 2020, 2021 (cơ sở Linh Trung): 12 tuần, từ ngày 19/09/2022 đến ngày 11/12/2022.
  • Khóa 2022 (cơ sở Linh Trung): 12 tuần, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 15/01/2023.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Hinh-thuc-thuc-hanh_tu-HK1_1819.pdf Document 185,78 KB
2 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2223_SV.pdf Document 1007,44 KB
3 CQ_TKB-TH-HK1-2223_SV.pdf Document 479,99 KB

Các tin liên quan