Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Seminar Công nghệ tri thức - 19_22 từ tuần 12/9/2022

20-09-2022 10:38

THÔNG BÁO

Bộ phận Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên học lớp Seminar Công nghệ tri thức - 19_22 lịch học sáng thứ 3 (tiết 1-3) hàng tuần về việc lớp sẽ chuyển sang học tại phòng I63- cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ tuần 12/09/2022.

Việc đổi phòng áp dụng từ tuần 12/09/2022 đến cuối HK1/2022-2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan