Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK3, NH 2021-2022

12-07-2022 14:45

THÔNG BÁO

(v/v Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK3, NH 2021-2022)

     BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên bậc Đại học Chính quy chương trình Chuẩn về việc kiểm tra trên Portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/ kết quả xét duyệt ĐKHP HK3, NH 2021-2022 các lớp tin học được duyệt bởi giáo vụ (sinh viên có kết quả ĐKHP vào lớp là đã được duyệt, các trường hợp không được duyệt giáo vụ đã hủy đăng ký của sinh viên).

     Lưu ý:

  • Kết quả kiểm duyệt là kết quả cuối cùng, sinh viên không được duyệt sẽ không được tham gia vào lớp học.
  • Không nhận giải quyết đơn hiệu chỉnh đăng ký học phần từ sau thông báo này.
  • Sinh viên xem thông tin lớp học, tài liệu trên Moodle https://courses.fit.hcmus.edu.vn/.

Mọi thắc mắc sinh viên email bằng email sinh viên đến BP giáo vụ Khoa giaovu@fit.hcmus.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DU-KIEN-KH-GD-2021-2022-HK3_SV.pdf Document 224,62 KB

Các tin liên quan