Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo dời tuần bắt đầu lớp Khởi nghiệp 19_1, HK3/21-22

06-07-2022 08:34

THÔNG BÁO

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký học lớp Khởi nghiệp 19_1, HK3/21-22 về việc lớp này sẽ dời tuần bắt đầu sang tuần 11/7/2022Các bạn chú ý để học đúng lớp, đúng giờ.

Chú ý: Danh sách sinh viên được duyệt chính thức vào lớp sẽ thông báo trên website Khoa trước ngày 15/7/2022, các bạn chú ý theo dõi.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan