Thông báo hệ chính quy

ĐHCQ - Thông báo về việc nộp bài luận đầu vào lớp Khởi nghiệp học kỳ 3 NH 2021-2022

24-06-2022 04:01

THÔNG BÁO

(Về việc nộp bài luận đầu vào lớp Khởi nghiệp học kỳ 3 NH 2021-2022)

    Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên từ khoá 2019 trở về trước chương trình Chuẩn Đại học Chính quy và Cử nhân Tài năng có ý định đăng ký lớp Khởi nghiệp (19_1) lịch học T7 tiết 2-6 trong học kỳ 3 NH 2021-2022 về đề bài luận đầu vào của lớp : 

    Lý do tại sao bạn chọn học môn Khởi nghiệp? (tối đa 1500 từ)

    File upload tại link: https://forms.office.com/r/Q9k4mZwHMW

    Định dạng file: MSSV_KhoiNghiep.pdf (Trong file ghi rõ MSSV và họ tên)

    Thời hạn: từ 8g00 22/6/2022 đến 8g00 sáng ngày 27/6/2022

Chú ý:

  1. Lớp Khởi nghiệp chỉ duyệt đăng ký tối đa 80 sinh viên (lớp mở 100 slot đăng ký học phần)
  2. Sinh viên được duyệt vào lớp phải có đăng ký học phần trên Portal Trường (22/06/2022 đến 24/06/2022) và có kết quả bài luận đầu vào đáp ứng yêu cầu môn học.
  3. Không giải quyết các trường hợp trễ hạn hoặc không đạt yêu cầu duyệt vào lớp.
  4. Danh sách chính thức của lớp sẽ thông báo sau trên Website Khoa.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK3-2122_SV.pdf Document 222 KB

Các tin liên quan