Thông báo hệ chính quy

[CQ] TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK1/21-22

17-09-2021 05:36

THÔNG BÁO
(TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK1/2021-2022)

Các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng xem Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức HK1/2021-2022 trong file đính kèm.

THỜI GIAN HỌC LÝ THUYẾT:
  • Khóa 2018, 2019, 2020: 15 tuần, bắt đầu từ ngày 13/09/2021, kết thúc 09/01/2022;
  • Khóa 2021: 15 tuần, bắt đầu từ ngày 04/10/2021, kết thúc 16/01/2022 (dự kiến)
THỜI GIAN HỌC THỰC HÀNH:
  • Khóa 2019, 2020: từ ngày 27/09/2021 đến ngày 26/12/2021. Trong đó, tuần 27/09 - 03/10 thực hành HT2; tuần từ 04/10 thực hành HT1 theo lịch. Tuần lễ từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022 : thi cuối kỳ thực hành.
  • Khóa 2021: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 02/01/2022. Trong đó, tuần 18/10 - 24/10 thực hành HT2; tuần từ 25/10 thực hành HT1 theo lịch. Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 : thi cuối kỳ thực hành.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2122_SV.pdf Document 982,85 KB
2 CQ_TKB-TH-HK1-2122_SV.pdf Document 491,91 KB

Các tin liên quan