Thông báo chung

Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường học kỳ 2/2020 – 2021 dành cho sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy

01-09-2021 17:18

THÔNG BÁO

(V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường học kỳ 2/2020 – 2021 dành cho sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy)

 BP Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về việc Thu thập ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy trong nhà trường học kỳ 2/2020 – 2021. Đề nghị tất cả sinh viên (bậc đại học và cao đẳng) tham gia đánh giá tại website https://portal.hcmus.edu.vn/ theo hướng dẫn sau:
  • Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal.
  • Vào nhóm chức năng “Khảo sát/đánh giá” và lựa chọn Đánh giá môn học - giảng viên HK2/20-21.
Thời gian thực hiện đánh giá:  từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 04/10/2021.

Lưu ý: 
  • Đánh giá môn học là hoạt động bắt buộc và là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện. Các sinh viên không thực hiện sẽ bị trừ 5 điểm tại mục 6.1 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên). 
  • Sinh viên cần thực hiện đánh giá tất cả các học phần đã đăng ký ở HK2/2020-2021, riêng các học phần mà sinh viên chưa hoàn tất học ở học kỳ này (như Thể dục, thực tập …) thì sinh viên không phải thực hiện đánh giá
Chi tiết các bạn xem file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-DANH-GIA-MON-HOC-HK2_2021.pdf Document 173,08 KB

Các tin liên quan