Thông báo sau đại học

Đổi phòng môn Phương pháp toán cho tin học và giải thuật lớp cao học khóa 30/2020

01-01-2021 10:11

THÔNG BÁO

Lớp Phương pháp toán cho tin học và giải thuật (PGS. TS Trần Đan Thư), thứ 7 (13g30), phòng C32 sẽ chuyển sang học phòng I23 từ ngày 2/1/2020 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan