ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo đóng học phí năm thứ 2 cao học, nghiên cứu sinh khoá năm 2021 và đợt 1 năm thứ ba của nghiên cứu sinh khoá năm 2020

23-11-2022 08:43

THÔNG BÁO

Thông báo đóng học phí năm thứ 2 cao học, nghiên cứu sinh khoá năm 2021

Thông báo đóng học phí đợt 1 năm thứ ba của nghiên cứu sinh khoá năm 2020

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan