ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo thay đổi phòng học các môn học cao học HP4 khoá 31/2021 từ ngày 22/9/2022 đến ngày 01/10/2022

22-09-2022 15:09

THÔNG BÁO

Phòng Quản trị thiết bị có thay đổi phòng học các môn học cao học của nhóm học phần 4 khoá 31/2021 từ ngày 22/9/2022 đến ngày 01/10/2022. Từ ngày 02/10/2022 đến kết thúc môn, học viên sẽ học lại phòng cũ như thời khóa biểu đã thông báo trước đây.

STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
1 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc

Khoa học

máy tính

Thứ 6 (18g00) I42
Ngày 23/9/2022, 30/9/2022: học tại phòng F300
2 MTH096 Xử lý ảnh số và video số nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g00) I24
Ngày 24/9/2022, 01/10/2022: học tại phòng C32B
3 MTH015 Hệ thống thông tin di động TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Hệ thống

thông tin

Thứ 4 (18g00) I24
Ngày 28/9/2022: học tại phòng F300


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh