ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học phần 3 chương trình cao học khóa 31/2021

19-08-2022 08:06

THÔNG BÁO
(Về việc đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 31/2021)

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa 31/2021 đăng ký học phần 3 theo hình thức trực tuyến tại: https://forms.gle/Khoa_Cong_nghe_thong_tin

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/08/2022 đến 25/08/2022.

Thời khóa biểu các lớp Học phần 3:
  • Thời gian học: từ ngày 12/09/2022 đến 20/11/2022 (10 tuần)
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022.
STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH055 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS. Lê Hoài Bắc Khoa học máy tính Thứ 6 (18g00)   Đồ án môn chung BS-MS
2 MTH076 Xử lý tiếng nói PGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Thứ 4 (18g00)   Vấn đáp  
3 MTH096 Xử lý ảnh số và video số nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g00)   Viết + Đồ án môn chung BS-MS
1 MTH015 Hệ tống thông tin di động TS. Nguyễn Trần Minh Thư Hệ thống thông tin Thứ 4 (18g00)   Đồ án  
2 MTH071 Các mô hình phân tích dữ liệu PGS.TS. Hồ Bảo Quốc Chủ nhật (8g30) online Vấn đáp môn chung BS-MS
3 MTH099 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng cao TS. Phạm Nguyễn Cương Thứ 5 (18g00)
Bắt đầu 22/9/2022
  Vấn đáp  môn chung BS-MS
4 MTH089 Khai thác ngữ liệu văn bản nâng cao TS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 2 (18g30)   Đồ án môn chung BS-MS

Lưu ý:  đề nghị học viên đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh