ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo lịch học lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo năm 2022

21-09-2022 11:30

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2022

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH – HỆ THỐNG THÔNG TIN – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian học: 19/9/202227/11/2022 (10 tuần): học chuyên môn

Thi kết thúc học phần: 28/11/2022 – 11/12/2022

Stt

Tên mônNgày họcGV giảng dạy

Phòng học

1Cơ sở dữ liệu13g30, Chủ nhật

Bắt đầu ngày 25/9/2022

TS. Lê Nguyễn Hoài NamB11B


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan