Thông báo hệ chính quy

Thông báo về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2018

10-01-2022 12:04

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2018)

Khoa thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2018 về việc cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:
1. Đối tượng:
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Công nghệ tri thức, được phép cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành (mặc định là Công nghệ tri thức nếu không cập nhật):
  • Công nghệ tri thức
  • An toàn thông tin
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Khoa học máy tính, được phép cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành (mặc định là Khoa học máy tính nếu không cập nhật):
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học dữ liệu
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Mạng máy tính và viễn thông, được phép cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành (mặc định là Mạng máy tính và viễn thông nếu không cập nhật):
  • Mạng máy tính và viễn thông
  • Công nghệ thông tin
2. Hướng dẫn cập nhật thông tin chuyên ngành:
 • Bước 1: Trình bày 1 đơn xin cập nhật chuyên ngành (tự viết, đặt tên file MSSV-Hoten), gồm các nội dung: MSSV, họ tên, số điện thoại, email, chuyên ngành đã xét, chuyên ngành xin cập nhật để xét tốt nghiệp, chèn chữ ký xác nhận và cuối đơn.
 • Bước 2: Điền thông tin cập nhật chuyên ngành vào form qua link https://forms.gle/uw8QMctc3GCaLBUc8
3. Thời gian cập nhật: từ ngày 10/01/2022 đến 18/01/2022.

Đề nghị sinh viên cập nhật chuyên ngành đúng theo hướng dẫn như trên. Danh sách sinh viên và chuyên ngành đề cập ở mục 1 có thể xem trong file đính kèm. 

Lưu ý :
- Kết quả từ đợt cập nhật này sẽ được đưa vào danh sách chính thức chuyên ngành-sinh viên gửi cho PĐT để xét tốt nghiệp cho sinh viên về sau.
- Các sinh viên đã xét vào ngành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm và chuyên ngành Thị giác máy tính đã cố định thông tin chuyên ngành, không tham gia đợt cập nhật này.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV-can-cap-nhat-chuyen-nganh-K2018.pdf Document 191,29 KB

Các tin liên quan