Thông báo hệ chính quy

Các kế hoạch khảo sát của Trường trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022

16-12-2021 09:01

THÔNG BÁO

(Các kế hoạch khảo sát của Trường trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022)

Các bạn sinh viên chú ý trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022, Phòng Khảo thí có triển khai 2 kế hoạch khảo sát dành cho sinh viên gồm:

  1. Kế hoạch khảo sát thông tin về tình hình việc làm việc học của SV tốt nghiệp đợt T10 + 11 + 12/2021.
  2. Thông báo SV đánh giá môn học - Giảng viên HK1/2021-2022.

Chi tiết các bạn xem file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KH-Khảo-sát-thông-tin-về-tình-hình-việc-làm-việc-học_T10_11_12_2021.pdf Document 576,27 KB
2 ThongBao-SV-DanhGiaMonHoc_HK1_21_22.pdf Document 416,8 KB

Các tin liên quan