Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi phòng học lớp Học thống kê 17TN từ tuần 29/6/2020

29-06-2020 04:15

THÔNG BÁO

Lớp Học thống kê - 17TN, lịch học thứ 7 (tiết 4-6) sẽ chuyển sang học phòng C31 từ tuần 29/6/2020.

Lưu ý:  Việc đổi phòng áp dụng từ tuần 29/6/2020 đến hết học kỳ 2/1920.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan