Thông báo chung

Mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2023

21-04-2023 15:28

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông tin bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính đợt cuối tháng 4/2023. Mời các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa đang học tập tại Khoa CNTT quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận văn với các thông tin như sau:

  • Hội đồng Khoa học máy tính 2: 8g00 ngày 26/04/2023, phòng I12

  • Hội đồng Khoa học máy tính 1: 8g00 ngày 28/04/2023, phòng I12
Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-4-2023.pdf Document 114,82 KB

Các tin liên quan