Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi phòng học lớp Kiểm thử phần mềm và Kiến trúc phần mềm 19_3 ngày 27/9/2022

23-09-2022 10:08

THÔNG BÁO

Lớp Kiểm thử phần mềm và Kiến trúc phần mềm 19_3 sẽ chuyển sang học tại Giảng đường 1 vào ngày 27/9/2022. 

Các buổi sau lớp học bình thường tại Hội trường I cho đến khi có thông báo mới.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan