Thông báo sau đại học

[SĐH] Thông báo về việc sử dụng email Trường khi liên hệ học vụ đối với HV, NCS từ ngày 14/7/2021

17-08-2021 12:32

THÔNG BÁO

Bp Giáo vụ chuyển đến các bạn Học viên, Nghiên cứu sinh thông báo của của Trường về việc sử dụng email Trường khi liên hệ học vụ kể từ ngày 14/7/2021 như sau:

1. Bắt buộc sử dụng email mà Trường đã cung cấp (MSHV@student.hcmus.edu.vn), không sử dụng email cá nhân khi liên hệ. Học viên và NCS có thể xem lại hướng dẫn đăng nhập email tại đây

2. Học viên cao học và Nghiên cứu sinh có thể sử dụng công cụ hỗ trợ học vụ online (xin bảng điểm, giấy xác nhận HV, NCS) trên website của phòng ĐT SĐH bằng cách đăng nhập vào tài khoản website SĐH tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/hoc-vu-ho-tro/

3. Các email liên hệ khi cần hỗ trợ: 
 • Phòng Đào Tạo Sau Đại học: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn
 • Giáo vụ Sau Đại học, Khoa Công nghệ Thông tin: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

  Chi tiết các bạn vui lòng xem tại thông báo bên dưới:

  ***

  Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc sử dụng email khi liên hệ công tác như sau:

  1. Các  hoạt  động  hỗ  trợ  người  học  online  của phòng Đào tạo Sau đại học chỉ tiếp nhận và xử lý qua các email gửi từ tài khoản MSHV@student.hcmus.edu.vn mà Trường  đã cấp cho Học viên và Nghiên cứu sinh.

  2. Học viên cao học và Nghiên cứu sinh có thể sử dụng công cụ hỗ trợ học vụ online trên website của phòng ĐT SĐH bằng cách đăng nhập vào tài khoản website SĐH đã được cung cấp. Link: https://sdh.hcmus.edu.vn/hoc-vu-ho-tro/

  3. Đối với các Học viên, Nghiên cứu sinh thuộc các Khoá không được cấp email trường hoặc được cấp email trường mà không kích hoạt sử dụng thì trong trường hợp cần thiết, người học có  thể được phòng ĐT SĐH yêu cầu cung cấp thêm các thông tin nhằm xác minh nhân thân (hình chụp CMND/CCCD, thẻ HV, NCS).
  Quy định này áp dụng kể từ ngày 14/7/2021, đề nghị các Học viên và Nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm túc.


  ---

  BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

  Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

  Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

  Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

  Các tin liên quan