Thông báo sau đại học

Thông báo v/v nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2020

09-06-2021 14:14

THÔNG BÁO

Theo kế hoạch học tập của Nghiên cứu sinh khóa năm 2020, Nghiên cứu sinh sẽ báo cáo Tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu luận án theo lịch chung của Trường trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 – 16/7/2021 (Bộ môn xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

Mỗi nghiên cứu sinh nộp trước file mềm quyển báo cáo qua email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn từ ngà 31/5/2021– 15/6/2021. Thời gian nộp 5 quyển báo cáo (bản in) giáo vụ sẽ  thông báo cụ thể qua email cho các bạn.

Sau thời hạn này giáo vụ sẽ không nhận bổ sung và các trường hợp nộp trễ hoặc không nộp xem như không hoàn thành tiến độ học tập và phải đăng ký xét duyệt chung với khóa năm 2021.

Nghiên cứu sinh khóa năm 2019 đã báo cáo tổng quan trong năm 2020  nhưng không đạt kết quả, phải làm đơn đăng ký xét duyệt lại đề cương cùng với khóa năm 2020.

Nghiên cứu sinh tham khảo “Hướng dẫn thủ tục và gợi ý viết bài tiểu luận tổng quan và đề cương luận án tiến sĩ” (đính kèm)

Các trường hợp nghiên cứu sinh cần thay đổi tên đề tài, nội dung nghiên cứu, điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn… thì nộp đơn đăng ký trong thời gian này đề Tiểu ban chuyên môn xét duyệt.

Sau khi báo cáo Nghiên cứu sinh nộp 1 quyển hoàn chỉnh (có chữ ký xác nhận của CBHD và Trưởng tiểu ban) tại phòng ĐT Sau đại học (phòng B08) từ ngày 19/7/2021 – 31/7/2021. Sau thời hạn này các Trường hợp không nộp bài sẽ bị hủy kết quả báo cáo.

----
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan