Thông báo sau đại học

Thông báo v/v báo cáo tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

12-08-2021 11:07

THÔNG BÁO

V/v báo cáo tiểu luận tổng quan và báo cáo chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

Giáo vụ thông báo đến các bạn Nghiên cứu sinh (NCS) về việc báo cáo tiểu luận tổng quan và báo cáo chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Đối với báo cáo tiểu luận tổng quan khóa 30/2020:

NCS gửi email đăng ký báo cáo tiểu luận tổng quan đến Giảng viên hướng dẫn và phòng Sau đại học (tnmtam@hcmus.edu.vn), cc giáo vụ SĐH Khoa CNTT (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn), quy định email:

  • Tiêu đề: [Mã số NCS] Đăng ký báo cáo tiểu luận tổng quan online. Ví dụ: [20N11100] Đăng ký báo cáo tiểu luận tổng quan online.
  • Nội dung email: thông tin gồm tên NCS, mã NCS, tên đề tài theo quyết định trúng tuyển và nhờ giảng viên xác nhận thông tin đồng ý cho phép báo cáo.
  • Đính kèm: Phiếu đăng ký báo cáo tiểu luận tổng quan (mẫu 1) đến hết ngày 12/8/2021.

2. Báo cáo chuyên đề tiến sĩ:

NCS gửi đơn và hồ sơ đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến đến Giảng viên hướng dẫn và phòng Sau đại học (ttpgiang@hcmus.edu.vn), cc giáo vụ SĐH Khoa CNTT (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn). Quy định email:

  • Tiêu đề: [Mã số NCS] Đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ online. Ví dụ: [18N11100] Đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ online.
  • Nội dung email: thông tin gồm tên NCS, mã NCS, tên đề tài theo quyết định trúng tuyển và nhờ giảng viên xác nhận thông tin đồng ý cho phép báo cáo.
  • Đính kèm: Phiếu đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ (mẫu 3) và file báo cáo.
  • Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của NCS và đề xuất của giảng viên hướng dẫn.

Các mẫu đơn NCS vui lòng xem tại file đính kèm. Thời gian báo cáo giáo vụ sẽ có thông báo trên website Khoa và gửi email đến NCS.

Lưu ý: NCS đã gửi email đăng ký báo cáo tiểu luận tổng quan online đến phòng Sau đại học (tnmtam@hcmus.edu.vn) trước đó không cần thực hiện lại thông báo này.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Mẫu-đề-nghị-báo-cáo-TLTQ-CĐTS-online.doc Document 97 KB

Các tin liên quan