Thông báo sau đại học

V/v thực hiện khảo sát đăng ký chuyên ngành lớp cao học Khóa 30/2020

31-03-2021 10:31

THÔNG BÁO
Nhằm giúp lên kế hoạch các học phần sắp tới, Chương trình Sau đại học, Khoa CNTT khảo sát việc chọn chuyên ngành của các học viên Cao học Khóa 30/2020.

Các bạn vui lòng 
thực hiện khảo sát tại link:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjGTcWYvckmRO7uS31zvO1sk0T_FAwpGuyNfqF7pMXtiPLOg/viewform và hoàn thành trước Thứ 6,  ngày 2/4/2021.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan