Thông báo chung

Biên chế lớp học và kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên học Quân sự Khóa 2019

03-09-2020 10:38

Lưu ý:

Sinh viên phải xem tất cả 5 file đính kèm tại website trường để biết Quy định, kế hoạch và lớp học.

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng Zoom để học trực tuyến phần Lý thuyết

Link: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/191-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/thong-bao-khac/3240-bien-che-lop-hoc-va-ke-hoach-to-chuc-tiep-nhan-sinh-vien-hoc-quan-su-khoa-2019?Itemid=437

Các tin liên quan