Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v chuyển sang hình thức dạy - học trực tiếp tại trường lớp 19HCB-HK1

21-05-2020 02:32

THÔNG BÁO

(V/v chuyển sang hình thức dạy - học trực tiếp tại trường lớp 19HCB-HK1)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên lớp 19HCB về lộ trình tổ chức học thời gian sắp tới như sau:

  • Tiếp tục duy trì việc dạy-học theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 30/5/2020
  • Từ tuần 1/6/2020, lớp 19HCB sẽ chuyển sang hình thức dạy - học trực tiếp (học tập trung tại trường theo TKB).

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-19HCB_HK1-tu-1-6-2020.xlsx Document 13,09 KB

Các tin liên quan