Thông báo chung

[ĐH-CĐ] DS các lớp bắt đầu học trực tuyến từ 13/4 và 20/4/2020, HK2 NH1920

05-04-2020 08:02

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy bắt đầu học trực tuyến từ tuần 13/4/2020 và 20/4/2020:


Bắt đầu từ tuần 13/4/2020:

Mã PĐTMã HPTên HPThứTiết
17_11CSC12103Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng caoT37-9
17_12CSC12103Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng caoT310-12


Bắt đầu từ tuần 20/4/2020:

* Cao đẳng:
Mã lớp Mã HP Tên HP Thứ Tiết
18K1 CTT103 Hệ điều hành T6 4-6
18K2 CTT501 Lập trình Windows T4 7-9


* Đại học chính quy:

Mã lớp Mã HP Tên HP Thứ Tiết
16_3 CSC13115 Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm T3 1-3
17_11 MTH00051 Toán ứng dụng và thống kê T2 7-9
17_21 CSC17104 Lập trình cho khoa học dữ liệu T6 10-12
17_21 CSC14005 Nhập môn học máy T6 7-9
17_22 CSC15007 Thống kê máy tính và ứng dụng T2 10-12
17_4 CSC11005 Thực tập mạng máy tính T4 1-3
17TN CSC10105 Nhập môn tư duy thuật toán T4 10-12


BP. GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan