Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm phúc khảo 17HCB và điểm hiệu chỉnh 16HCB

19-06-2018 11:41

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KQPK-HCDH_17HCB.pdf Documents 501,82 KB

Các tin liên quan