Thông báo hệ hoàn chỉnh

DS đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp 16HCB

09-02-2018 12:00

 Thông báo

Sinh viên xem DS đề tài KLTN trong file đính kèm. Một số mốc thời gian liên quan dự kiến như sau:

1. Nộp đơn xin hủy KLTN (nếu không thể tiếp tục thực hiện KLTN): trước ngày 15/3/2018 (nộp tại VPKCNTT - I53 cô Hoa)

2. Thông báo DS bảo vệ, GV phản biện: 11/7/2018

3. Nộp cuốn trước bảo vệ: 02/8/2018 (nộp tại BM CNPM - I82)

4. Phản biện đề tài KLTN: 03-8/8/2018

5. Hướng dẫn tổ chức bảo vệ KLTN: 8-9/8/2018

6. Thời gian bảo vệ dự kiến: 15-16/8/2018

7. Nộp KLTN chính thức sau bảo vệ: 30/8/2018 (nộp tại BM CNPM - I82)

Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 16HCB-DS_de_tai_KLTN.xlsx Documents 9,99 KB
2 QuidinhtrinhbayKLTN-HCDH_new.doc Documents 134,5 KB

Các tin liên quan