Thông báo hệ hoàn chỉnh

Đăng ký đề tài khóa luận 16HC

03-01-2018 12:00

 Các em sinh viên lớp 16HC xem thông báo đính kèm về việc đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp (hướng Kỹ thuật Phần mềm).

Mỗi nhóm sinh viên cần nộp duy nhất một Phiếu thông tin đề tài khóa luận có chữ ký xác nhận của Thầy/Cô hướng dẫn và chữ ký của tất cả sinh viên trong nhóm, tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm (phòng I 82) trong giờ hành chính từ 03/10/2018 đến 10/01/2018.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-KLTN-KTPM-16HC.docx Documents 15,8 KB

Các tin liên quan